International Theatre Festival


Svatoplukovo nam. 4
950 53 Nitra
SLOVAKIA

+ 421 37 6524 870
dudakova@nitrafest.sk
www.nitrafest.sk